Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

 

Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o. (zhotovitel), IČ: 25157108, Šidrova 117, 385 01 Vimperk

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o. (zhotovitele)

Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi zhotovitelem (Akcent tiskárna Vimperk, s.r.o. (zhotovitel), IČ: 25157108, Šidrova 117, 385 01 Vimperk) a objednatelem jakéhokoliv díla, které souvisís obchodní činnosti zhotovitele. Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, jsou tyto podmínky nedílnousoučástí každé smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem, bez ohledu na to, zda je daná smlouva uzavřena písemně či jiným způsobem (například na podkladě zaslané e-mailové objednávky).

I. Uzavření Smlouvy

1.1 K uzavření smluvního vztahu (dále jen „smlouvy o dílo“) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:

a) podpisem písemné smlouvy o dílo; nebo

b) potvrzením (akceptací) písemné či e-mailové objednávky na zhotovení díla zhotovitelem a to jakoukoli formou (např. faxem, či emailem nebo faktickým zahájením výroby).

1.2 Jakoukoliv změnu smluvního vztahu (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem lze provést jen na základě souhlasného projevu vůle obou smluvních stran, a to v písemné formě, nebo prostřednictvím faxu či e-mailu.

1.3 Zašle-li zhotovitel objednateli nabídku na zhotovení díla, není odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, přijetím nabídky ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, nebo uzavřením smlouvy o dílo, ale pouze novou nabídkou.

1.4 Vypovědět sjednanou smlouvu o dílo či zrušit objednávku potvrzenou zhotovitelem může objednatel i bez uvedení důvodu, ale pouze před tím, než zhotovitel zahájil práce na realizaci díla. V případě jakékoliv výpovědi nebo zrušení objednávky před realizací díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli storno poplatek ve výši:

a) 10% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena nejpozději 30 dní před realizací díla,

b) 30% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 29. až 15. dnem před realizací díla,

c) 50% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 14. až 3. dnem před realizací díla,

d) 75% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena mezi 2. až 1. dnem před realizací díla,

e) 100% z ceny díla, pokud objednávka byla zrušena v den realizace díla.

Zaplacením storno poplatku není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

 

II. Zhotovení díla

2.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné podklady pro zhotovení díla v kvalitě použitelné pro jeho řádné zhotovení a ve lhůtách stanovených zhotovitelem. Dále je povinen poskytovat jakoukoliv další nezbytnou součinnost, kterou bude zhotovitel požadovat v souvislosti se specifikací výrobních podkladů, schvalováním korektur a vzorů, či při odběrech hotových děl.

2.2 Neposkytne-li objednatel potřebné podklady a součinnost, vyhrazuje si zhotovitel právo nezahájit či pozastavit zhotovování díla až do doby, kdy obdrží požadované podklady či dojde k požadované součinnosti, přičemž v rámci technických a časových možností zhotovitele se přiměřeně prodlužuje (přinejmenším o dobu prodlení objednatele) i termín pro plnění zhotovitele a takovéto prodloužení termínu plnění není prodlením na straně zhotovitele. V takovém případě zařadí zhotovitel objednanou zakázku díla do nejbližšího volného termínu podle kapacitních možností a není odpovědný za prodlení.

2.3 V případě, kdy dojde k nezahájení či pozastavení zhotovování díla z důvodu prodlení na straně objednatele (zejména včasné nedodání tiskových podkladů) nebo z důvodu dodání chybných podkladů objednatelem, bude toto nezahájení či pozastavení zhotovování díla v původně zhotovitelem plánovaném čase považováno za prostoj a objednatel bude za způsobení prostoje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši odpovídající 50% z dohodnuté ceny díla nevytištěného pro prodlení/chybné podklady objednatele. Objednatel dále odpovídá za veškerou škodu (včetně nákladů na právní zastoupení) způsobenou zhotoviteli prostojem z důvodů na straně objednatele a vymáháním výše uvedené smluvní pokuty.

2.4 Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že požaduje změnu díla z důvodu, že jím dodané podklady byly chybné, a již byla zahájena příprava vytištění díla podle původních podkladů, popř. část díla již byla vytištěna, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vedle plné ceny výtisků zhotovených dle chybných podkladů i ostatní vícenáklady spojené se změnou díla (zejména použitý materiál a náklady na provoz strojů nutné pro přípravu tisku, jako osvícení tiskových desek, apod.)

2.5 V případě, že objednatel požaduje zhotovení díla na základě podkladů či pokynů, které se ukáží jako nevhodné, neúplné či nesprávné (byť i dodatečně), je zhotovitel oprávněn, nikoliv však povinen, objednatele na tuto skutečnost upozornit. V případě, že zhotovitel tuto skutečnost zjistí a vyzve objednatele k nápravě, je objednatel povinen dodat úplné a správné podklady nejpozději v termínu určeném zhotovitelem nebo bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele. Trvá-li objednatel na provedení díla dle původních pokynů či podkladů, nebo nevyjde-li jejich nevhodnost či nesprávnost najevo ještě před zahájením provádění díla, zhotovitel dílo provede, přičemž ale neodpovídá za vady díla, prodlení či škody způsobené použitím těchto nevhodných podkladů nebo pokynů.

2.6 V případě, že se vyskytnou v podkladech nebo při provádění díla zhotovitelem nejasnosti, které nelze odstranit profesionálními znalostmi zhotovitele, je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o součinnost a potřebná vysvětlení a k tomu poskytnout lhůtu. V případě vzniku sporu o včasné plnění se započítává tato lhůta ve prospěch termínů pro plnění závazků zhotovitele.

2.7 Objednatel plně odpovídá za obsahovou stránku díla, která vychází z jím dodaných podkladů. Má-li dílo vytvořené zhotovitelem obsahovat kopii jakýchkoliv děl chráněných autorským právem, či jiným právem duševního vlastnictví, je objednatel povinen zabezpečit, že užití těchto děl je oprávněné a že nedojde k porušení práv třetích osob či zákona. Objednatel prohlašuje, že disponuje platnou licencí k užití, rozmnožování a rozšiřování autorských a obdobných děl obsažených v podkladech pro tisk. Zhotovitel není povinen zkoumat a nenese odpovědnost za to, zda obsahová stránka díla je správná a zda je v souladu s právními předpisy, či nezasahuje do práv třetích osob. Zhotovitel dále nenese odpovědnost za případné neoprávněné užití ochranných známek, logotypů, copyrightů, či autorských děl v dodaných podkladech.

2.8 Vyžaduje-li objednatel svoji přítomnost u výjezdu tiskového stroje při tisku díla, musí tuto skutečnost sdělit písemně zhotoviteli spolu s předáním podkladů pro zhotovení díla s uvedením telefonního spojení na odpovědného pracovníka. Zhotovitel je povinen informovat tohoto odpovědného pracovníka o výjezdu tiskového stroje včas, nejméně 2 hodin předem, kdy uvede místo a čas tohoto výjezdu. Nedostaví-li se odpovědný pracovník ve stanovenou dobu, tisk bude zahájen i bez jeho přítomnosti.

 

III. Dodací podmínky

3.1 Nedohodnou-li se zhotovitel a objednatel na způsobu úhrady a přepravy zhotoveného díla, platí, že přepravu zajišťuje a hradí objednatel. Bude-li přepravu díla zajišťovat zhotovitel, budou náklady na přepravu přeúčtovány objednateli. Zajišťuje-li dopravu zhotoveného díla zhotovitel, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veškeré nezbytné informace pro dodání, zejména přesnou specifikací místa a jméno osoby, která je dílo jménem objednatele oprávněna převzít. Není-li tato osoba určena, je zhotovitel oprávněn předat dílo jakémukoliv zaměstnanci objednatele v místě dodání.

3.2 Místo dodání zhotoveného díla je závislé na dohodě smluvních stran ohledně zajištění jeho přepravy. Není-li takové dohody, popř. zajišťuje-li přepravu objednatel, je místem dodání provozovna zhotovitele, nacházející se na adrese Špidrova 117, 385 01 Vimperk.

3.3 Objednatel je povinen dílo převzít, a to s výhradami, nebo bez výhrad. Dokladem o převzetí je dodací list potvrzený zástupcem či zaměstnancem objednatele nebo potvrzení dopravce o převzetí díla k přepravě.

3.4 Nezajistí-li objednatel převzetí díla z provozovny zhotovitele (je-li místem plnění) nejpozději v pracovní den následující po dohodnutém dnu dodání (např. dle sjednaného harmonogramu), je dodávka splněna uskladněním v prostorách zhotovitele. Dále bude účtováno skladné ve výši 10,- Kč za každou paletu a započatý den skladování díla. V okamžiku uskladnění zboží u zhotovitele přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nebo jeho část nejpozději do 60-ti dnů ode dne sjednaného dodání, je zhotovitel oprávněn k tomu, aby vyrobené dílo sám prodal třetí osobě nebo jiným způsobem zlikvidoval. Peněžní prostředky získané z prodeje budou započteny oproti vyúčtovanému skladnému, případně oproti jiným splatným závazkům objednatele

vůči zhotoviteli, včetně sjednané ceny za provedené dílo.

3.5 V případě, že je zhotovitel objednatelem pověřen dodat dílo do místa plnění mimo provozovnu zhotovitele a objednatelem nebo osobou zmocněnou objednatelem nebude dílo převzato nebo bude předání díla jinak zmařeno, uskladní zhotovitel dílo ve své provozovně a ohledně dodání, uskladnění, přechodu nebezpečí, možnosti prodeje či likvidace a zápočtu platí obdobné ujednání, jako dle předchozího odstavce. Mimo to bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady marné dodávky a vzniklou škodu.

3.6 V případě prodlení s dodáním díla z důvodu výhradně na straně zhotovitele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z ceny díla nebo jeho části, se kterou je zhotovitel v prodlení. Objednatel ale nemá ze stejného důvodu souběžný nárok na náhradu škody.

3.7 Objednatel je povinen vrátit obalový materiál, konkrétně pak europalety a víka k europaletám, na nichž bylo dílo objednateli dodáno, a to bez zbytečného odkladu poté co bylo objednateli dílo dodáno; ledaže se zhotovitel s objednatelem domluví v konkrétním případě jinak.

3.8 Nebezpečí škody na věci (díle) přechází na objednatele okamžikem převzetí objednatelem (jeho zástupcem, zaměstnancem nebo třetí osobou jím určenou, nebo přítomnou v místě dodání) nebo předáním zboží prvnímu dopravci objednatele. V případě prodlení s převzetím díla, přechází nebezpečí škody na věci prvním dnem prodlení, či uskladněním dle odst. 4 tohoto článku.

 

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Zhotovitel po předání díla či jeho jakékoliv dokončené části vystaví řádný daňový doklad - fakturu, jejíž splatnost činí (není-li mezi stranami sjednáno jinak) 14 dní od vystavení. K ceně díla bude připočtena DPH podle aktuálně platné výše.

4.2 Za uhrazenou se faktura nebo zálohová faktura považuje v den připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, v den přijetí hotovosti do pokladny zhotovitele, nebo den vystavení oboustranně odsouhlaseného zápočtu.

4.3 Zhotovitel je oprávněn zejména při uzavírání první zakázky s objednatelem vyžadovat zaplacení přiměřené zálohy před započetím realizace díla.

4.4 V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky vyplývající z nebo související se smlouvou o dílo, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

4.5 V případě prodlení s placením je zhotovitel dále oprávněn, aniž by tím porušil jakékoliv ustanovení smlouvy o dílo, dle své úvahy kdykoliv nezahájit výrobu objednaného díla nebo tuto výrobu úplně nebo částečně zastavit a/nebo dílo nepředat objednateli, a to až do okamžiku úplného zaplacení částky, se kterou je objednatel v prodlení. Stejné oprávnění má zhotovitel vůči osobám ovládaným objednatelem a dílům, které si tyto osoby objednaly. Veškeré lhůty vyplývající pro zhotovitele ze smlouvy o dílo se automaticky prodlužují, a to v rozsahu odpovídajícímu prodlení objednatele s placením, vždy však nejméně tak, aby byl zhotovitel s ohledem na jeho technické možnosti a smluvní povinnosti vůči jiným osobám schopen objednané dílo vyrobit a dodat. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že zhotovitel není zodpovědný za jakoukoliv možnou škodu, která by objednateli mohla vzniknout na základě nezahájení nebo úplného či částečného zastavení výroby objednaného díla nebo jeho nepředání objednateli, a to vše v důsledku prodlení objednatele s placením dle tohoto

článku.

4.6 Objednatel není oprávněn provádět jednostranný zápočet jakýchkoliv svých pohledávek vůči zhotoviteli oproti pohledávkám zhotovitele vůči němu vyplývajícím ze smlouvy o dílo.

 

V. Kvalita díla, reklamace, odpovědnost za vady

5.1 Zhotovitel je povinen dílo provést v obvyklé kvalitě a provedení, odpovídající dohodnutým materiálům, technologii zpracování a kvalitě dodaných podkladů. Neodpovídá-li dílo tomuto ujednání a smlouvě o dílo, má vady. Použití ustanovení § 1916 odst. 1 Občanského zákoníku se pro účely smlouvy o dílo vylučuje.

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci. Objednatel je povinen zajistit prohlídku díla ihned v místě převzetí nebo bezprostředně po okamžiku, kdy mu bylo umožněno s dílem nakládat. Prohlídkou díla se rozumí zejména kontrola množství, jakosti, provedení a obalu díla.

5.3 Objednatel je povinen vady písemně vytknout (dále jen „reklamace“) ihned poté, kdy prohlídka byla nebo měla být provedena, nejpozději však tak, aby reklamace byla doručena zhotoviteli do 7 kalendářních dnů ode dne dodání díla, jinak nároky z vad zanikají. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: specifikace vady, rozsah vady, volba způsobu vyřešení či odstranění vady a doložení její existence zhotoviteli dodáním minimálně 1 % výtisků z celkového dodaného díla, které obsahují stejnou reklamovanou vadu. Volbu způsobu odstranění vady nemůže objednatel po odeslání reklamace měnit bez souhlasu zhotovitele. Při reklamaci vad díla musí být reklamované výtisky díla uloženy až do vyřízení reklamace odděleně od ostatního díla a bez předchozího souhlasu zhotovitele nesmí objednatel s těmito výtisky nakládat tak, aby bylo ztíženo či znemožněno přezkoumání reklamované vady. Pokud o to zhotovitel požádá, je objednatel povinen všechny vadné a reklamované výtisky vrátit zhotoviteli na posouzení, a to do 7 dnů ode dne doručení takové žádosti.

5.4 Má-li dílo vady, má objednatel nárok na odstranění vady dodáním nových výtisků díla, odstranění vady opravou již vytištěných výtisků díla (za předpokladu, že oprava je možná a není nepřiměřeně nákladná), nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel nemá nárok na odstoupení od smlouvy, leda že by již při zhotovování díla bylo evidentní, že vzhledem k okolnostem nepřipadá pozdější dodání opravených nebo nových výtisků díla v úvahu a zároveň vadné výtisky jsou zcela nepoužitelné a tvoří více než 30% z celkového objemu díla. Je-li reklamace vady vyřešena jedním z výše uvedených způsobů, nemá objednatel souběžný nárok na náhradu škody způsobené reklamovanou vadou díla.

5.5 Pokud objednatel zvolí v rámci nároků plynoucích z vad díla dodání opravených nebo nových výtisků díla, budou tyto výtisky dodány za obdobných dodacích podmínek jako původní dílo (zejména s ohledem na lhůty, způsob a místo dodání).

5.6 Jestliže se ukáže, že vady jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel požadovat dodání nových výtisků, nebo přiměřenou slevu, oznámí-li to zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy mu zhotovitel tuto skutečnost oznámí. Pokud tak neučiní, je volba způsobu řešení reklamace na zhotoviteli.

5.7 Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě po obdržení oprávněné reklamace neodstraní vady díla, nebo nedodá nové výtisky díla, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající ceně vadných výtisků díla.

5.8 V případě, že skutečné množství dodaných výtisků díla je o maximálně 0,5% menší, než objednané množství, je objednatel oprávněn požadovat pouze slevu z ceny díla ve výši dohodnuté ceny nedodaných výtisků díla. Dodání chybějících výtisků díla je přípustné, až v případě, že chybí více než 0,5% objednaného množství díla.

5.9 Reklamace nemá vliv na povinnost zaplatit celou cenu objednaného díla. Objednatel nemá při reklamaci právo zadržovat jakoukoli část ceny díla.

 

VI. Odstoupení a náhrada škody

6.1 Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy o dílo, má dotčená strana právo od smlouvy odstoupit ke dni, kdy odstoupení bude doručeno druhé smluvní straně a požadovat náhradu škody, která jí tím vznikla. Porušení smlouvy je podstatné zejména v těchto případech:

a) je-li minimálně 30% díla dodáno se závažnými vadami, které neumožňují jeho použití pro určený účel, a zároveň není možné tyto vady odstranit, protože již při zhotovování díla bylo evidentní, že vzhledem k okolnostem nepřipadá pozdější dodání díla bez vad v úvahu;

b) je-li objednatel v prodlení s úhradou dohodnuté ceny díla nebo s předáním podkladů potřebných pro zhotovení díla o více než 7 dnů, nebo

c) došlo k podstatnému porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, které bylo písemně vytknuto a k jehož odstranění byla poskytnuta přiměřená lhůta.

6.2 Náhrada škody způsobené porušením smluvních povinností nebo vadou díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je ovšem povinen hradit objednateli pouze skutečnou škodu, nikoliv však nepřímé či následné škody a ušlý zisk. V souvislosti s nároky na náhradu škody není objednatel oprávněn zadržovat jakékoliv platby, které je povinen uhradit zhotoviteli dle jednotlivých smluv o dílo, či takovéto nároky započítávat na platby za jiné díla zhotovená zhotovitelem.

6.3 Zhotovitel se zprostí povinnosti plnit závazky ze smluv, jakož i odpovědnosti za škodu v případě, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, či nastaly skutečnosti vylučující jeho odpovědnost. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku či za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje mimo jiné: živelná pohroma, stávka, dlouhodobé přerušení dodávek energií, selhání techniky, epidemie, zásahy orgánů veřejné správy, apod.

 

VII. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní vztahy se řídí českým právem a jeho rámci především Občanským zákoníkem.

7.2 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli jakoukoli změnu identifikačních údajů bez zbytečného odkladu poté, co změna nastala. Nesplní-li objednatel tuto povinnost, zhotoviteli vzniká právo na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti objednatelem.

7.3 Veškeré informace, které se objednatel dozví, a veškeré dokumenty, které získá v souvislosti se smlouvou o dílo, jsou považovány za důvěrné a obchodní tajemství zhotovitele a objednatel je povinen zachovávat o nich mlčenlivost a nezpřístupnit tyto informace či dokumenty žádné třetí osobě či veřejnosti, a to ani po ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem. Za porušení této povinnosti nejsou považovány případy, kdy tyto informace sdělí v rámci plnění své zákonné povinnosti, či je sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost zachovávat o nich mlčenlivost.

7.4 Ustanovení § 1799 Občanského zákoníku o neúčinnosti doložek ve smlouvě uzavřené adhezním způsobem, odkazujících na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy a § 1800 Občanského zákoníku o neúčinnosti doložek, které lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, doložek nesrozumitelných, zvláště nevýhodných nebo odchylujících se od doložek obvyklých pro smluvní vztah založený touto smlouvou o dílo neuplatní.

7.5 Promlčecí doba se ve smyslu § 630 Občanského zákoníku prodlužuje na dobu patnácti (15) let od doby, kdy počala poprvé běžet, a to u veškerých práv vyplývajících ze smlouvy o dílo či v souvislosti s ní.

7.6 Objednatel se vzdává práva domáhat se zrušení smlouvy o dílo soudem dle § 2000 Občanského zákoníku. Objednatel se dále tímto vzdává práva namítat neplatnost řádného uzavření smlouvy o dílo.

7.7 Nad rámec výslovných ustanovení smlouvy o dílo nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi objednatelem a zhotovitelem.

7.8 Ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy o dílo nebo těchto VOP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy o dílo obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

7.9 Veškeré spory vzniklé z uzavřené smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány soudy České republiky podle právního řádu České republiky.

7.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo VOP kdykoliv měnit a doplňovat, přičemž změně VOP jsou účinné ode dne jejich zveřejnění.

7.11 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2015.